Agenda

Weinfelden •Familienzentrum, 15.00–17.00,•Wild Child, 16.30, Liberty 3 •Madagascar Escape 2 Africa, 16.30, Liberty 1 •Inkheart, 16.30, Liberty 2 •11/ 2 Ritter, 18.

Drucken

Weinfelden

•Familienzentrum, 15.00–17.00,•Wild Child, 16.30, Liberty 3

•Madagascar Escape 2 Africa, 16.30, Liberty 1

•Inkheart, 16.30, Liberty 2

•11/2 Ritter, 18.45, Liberty 3

•Australia, 19.30, Liberty 1

•Vortrag über Spagyrik, 20.00, Familienzentrum Region Weinfelden

•Seven Pounds, 18.45/21.15, Liberty 2

•Bedtime Stories, 21.15, Liberty 3